แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนโดย admin 152
ประเพณีลอยกระทงวิถีถิ่น วิถีไทย เขียนโดย admin 169
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 144
ประชุม Smart Province เขียนโดย admin 130
การอบรมเยาวชน “Young PRD เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน" เขียนโดย admin 181
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 155
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 216
TOT Young Club ประจำปี ๒๕๖๑ “เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ” เขียนโดย admin 251
กิจกรรมวันปิยมหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 169
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 172

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.