เนื้อหา

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์

 ความเป็นมา

           จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองโบราณ ที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครสร้างเมืองนี้ขึ้นเมื่อใดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงวิเคราะห์ว่า เพชรบูรณ์สร้างขึ้นมา 2 ยุค ในแห่งเดียวกัน วัดมหาธาตุ และวัดโบราณ เป็นหลักฐานยืนยันว่า ยุคแรกสร้างเมื่อเมืองเหนือ คือ กรุงสุโขทัย หรือพิษณุโลกเป็นเมืองหลวง มีลำน้ำอยู่กลางเมือง กำแพงเมืองกว้างยาวด้านละ 800 เมตร ยุคที่สอง สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปูนศิลา แต่เล็กและเตี้ยกว่า มีแม่น้ำอยู่กลางเมือง กำแพงเมืองขนาดเล็กลง ตั้งอยู่ทางป่าด้านเหนือ เพื่อป้องกันศัตรู ส่วนทางด้านใต้เป็นไร่นา จากหลักฐานการค้นพบซากโบราณสถาน และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ ในเมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกับเมืองพิมาย ลพบุรี และจันทบุรี ดังหลักฐานที่ปรากฎ เช่น ซากตัวเมืองและพระปรางค์ บริเวณที่ตั้งเมืองเป็นที่ราบ มีกำแพงดินสูงรอบเมือง และล้อมรอบด้วยคูเมือง ภายในเมืองมีพระปรางค์ ซากเทวสถาน รูปเทพารักษ์ พระนารายณ์ รูปยักษ์สลักด้วยศิลาแลง เช่นเดียวกับเมืองพิมาย ลพบุรี และจันทบุรี จึงเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นฝีมือของขอมที่ได้รับอารยธรรมจากอินเดีย (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบด้านล่าง)

  

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (7.จังหวัดเพชรบูรณ์ok.pdf)7.จังหวัดเพชรบูรณ์ok.pdf 229 Kb

วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 2559

        ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีจำนวนผู้เยี่ยมเยียน 249.1 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยว 159.2 ล้านคน และนักทัศนาจร 89.9 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,523 บาท/วัน ซึ่งสามารถสร้างรายให้แก่ประเทศสูงถึง 1,857,010 ล้านบาท  (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (วิเคราะห์ท่องเที่ยว58true.pdf)วิเคราะห์ท่องเที่ยว58true.pdf 340 Kb

ผลงานสำนักงาน

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายประชา จิตสุทธิผล) และสถิติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับรางวัลการพัฒนาองค์กรเพื่อการบริการประชาชนด้านการบริหารสารสนเทศของ จังหวัด จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ

 

 

กระทรวง พลังงานร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา  โดยนายประจักษ์  สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชราชสีมา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่ประหยัดพลังงานด้านการไฟฟ้าและ น้ำมันดีเด่น  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2553

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (แผนแม่บทฉบับ2.pdf)แผนแม่บทฉบับ2.pdf 5270 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.