แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 เขียนโดย admin 151
ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561 เขียนโดย admin 202
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ"เน็ตประชารัฐ" พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 176
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2561 เขียนโดย admin 375
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2561 เขียนโดย admin 355
สถานการณ์ขยะ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 341
สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 382
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561 เขียนโดย admin 336
การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 299
โครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูลแจงนับ) เขียนโดย admin 336

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.