แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถานการณ์ขยะ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 12
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561 เขียนโดย admin 29
การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 23
โครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูลแจงนับ) เขียนโดย admin 20
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 41
พื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 60 เขียนโดย admin 21
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี 61 เขียนโดย admin 36
รถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 (ปี2560) เขียนโดย admin 20
สถิติปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 29
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี2560 เขียนโดย admin 24

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.