แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561 เขียนโดย admin 20
การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 10
โครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูลแจงนับ) เขียนโดย admin 11
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 28
พื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 60 เขียนโดย admin 13
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี 61 เขียนโดย admin 22
รถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 (ปี2560) เขียนโดย admin 15
สถิติปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 22
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี2560 เขียนโดย admin 15
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี2560 เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.