แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2561 เขียนโดย admin 7
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2561 เขียนโดย admin 20
สถานการณ์ขยะ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 44
สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 43
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561 เขียนโดย admin 68
การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 35
โครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูลแจงนับ) เขียนโดย admin 30
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 65
พื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 60 เขียนโดย admin 33
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี 61 เขียนโดย admin 77

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.