แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ"เน็ตประชารัฐ" พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 9
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2561 เขียนโดย admin 157
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2561 เขียนโดย admin 130
สถานการณ์ขยะ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 133
สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 158
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561 เขียนโดย admin 160
การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 99
โครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูลแจงนับ) เขียนโดย admin 126
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 156
พื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 60 เขียนโดย admin 85

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.