แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 22
รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย วงศกร ทองพัด 98
รายงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 277

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.