ข้อมูลผู้บริหาร

 

รายนามผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์


เมษายน 2561 - ปัจจุบัน

 

   

นางธีราพร  วิจิตปัญญา

 

 

นายสมศักดิ์  แก้วสอน


นายเชาวลิต  ทองมาก


นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ


สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.