ข้อมูลผู้บริหาร

 

รายนามผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์


นางธีราพร  วิจิตปัญญา


 

 

 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน


นายสมศักดิ์  แก้วสอน


พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561


นายเชาวลิต  ทองมาก


พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559


นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ


 พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.