ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

เมื่อวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

63 200313_0006  63 200313_0016  

63 200313_0038  63 200313_0049 

 63 200313_0051  63 200313_0056

 63 200313_0066   63 200313_0065

 63 200313_0008

63 200313_0035  63 200313_0031  

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.