ตารางรายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2564

สามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลตามชื่อหน่วยงานของท่าน

1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

2.สำนักงานสรรพสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

7.สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

8.สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

10.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

11.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

12.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

13.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

14.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

15.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

16.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

17.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

18.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

19.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

20.สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

21.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

22.สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

23.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

24.สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

25.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

26.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์

27.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ (หล่มสัก)

28.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี)

29.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

30.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

31.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

32.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

33.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

36.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

41.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

42.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

43.ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

45.ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

46.โรงพยาบาลเพชรรัตน์

47.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

48.โรงพยาบาลนครหล่ม

49.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

 

50.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

51.โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ

52.วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา

53.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี

54.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยาการ

55.ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์

56.ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน

57.นายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว

58.นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน

59.นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

60.นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย

61.ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชบูรณ์

62.ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

63.รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.