ตารางรายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตามชื่อหน่วยงานของท่าน

1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

2.สำนักงานสรรพสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

3.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

4.สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

5.สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

6.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

7.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

8.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

9.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

10.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

11.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

12.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

 13.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

 14.สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์

 15.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 16.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

 17.สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

 18.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

 19.สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 20.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

 21.สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

 22.สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

 23.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์

 24.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

 25.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี

 26.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

 27.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 28.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

 29.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

 30.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 31.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองไผ่

32.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหล่มสัก

33.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

34.การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอหล่มสัก

35.การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอวิเชียรบุรี

36.การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอหนองไผ่

37.การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอชนแดน

38.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

39.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

40.ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

41.ธนาคารออมสิน ภาค 6

42.ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

43.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 44.มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์

 45.โรงพยาบาลเพชรรัตน์

 46.โรงพยาบาลนครหล่ม

 47.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.