ตารางรายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563

สามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลตามชื่อหน่วยงานของท่าน

1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

2.สำนักงานสรรพสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

7.สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

8.สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

10.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

11.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

12.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

13.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

14.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

15.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

16.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

17.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

18.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

19.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

20.สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

21.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

22.สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

23.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

24.สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

25.สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

26.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์

27.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

28.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี

29.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

30.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

31.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

32.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

33.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

36.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

41.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

42.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

43.ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

44.ธนาคารออมสิน ภาค 6

45.ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

46.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

47.โรงพยาบาลเพชรรัตน์

48.โรงพยาบาลนครหล่ม

49.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง


สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.