การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาคเหนือ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560"

 

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 นางธีราพร  วิจิตปัญญา  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาคเหนือ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

IMG 20180909_092130

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.