ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 

jpg Page1วันที่ 3 กันยายน 2561 นางธีราพร  วิจิตปัญญา  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2561 และวางแผนการปฏิบัติของเดือนกันยายน 2561 พร้อมทั้งถ่ายทอดข่าวสารจากการที่สถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.