พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

0604 05    0604 06     

 วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิิติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัยพระราชสมภพ 2 เม.ย.61 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.