Previous
Next
 • การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

  การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดปี2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่

 • เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุ

 • สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2561

  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ

 • ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1/2561

  ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพ

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.