สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สัมภาษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

page

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์  แก้วสอน  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐว่าสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เร่งขยายผลสร้างการรับรู้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนใน 476 หมู่บ้านเป้าหมาย โดยการอบรมให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร จปฐ.กรรมการหมู่บ้าน และเยาวชนหรือนักเรียน กศน.หมู่บ้านละ 4 คน ที่สามารถขยายผลการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อไปทำหน้าที่กระจายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้ว มากกว่า 65%

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.