รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

Fontstat62 web


จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป  นำข้อมูลสถิติไปใช้ในการกำหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ

สำหรับรายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ โดยนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน สะดวกในการนำไปใช้ โดยได้นำเสนอตามสาขาสถิติ คือ สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติเกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการค้าและราคา สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการคลัง และสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ข้อมูลสถิติที่นำเสนอได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ใต้ตารางสถิติทุกตารางเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้นหารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกมากขึ้น

                 สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงานสถิติจังหวัดไว้  ณ ที่นี้ และยินดีรับคำแนะนำ ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูลสถิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงรายงานสถิติจังหวัดฉบับต่อไป 


ดาวน์โหลดไฟล์รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2559

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.