ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.