การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

                                                              1 

2  

3

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังแถลงข่าว “โครงการสำรวจ
ผู้มีรายได้น้อย” โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ จะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ลงพื้นที่สารวจระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการ
และช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือของภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

   

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.