การสำรวจความคิดเห็นประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ปี 2559

    1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

 

ปี 2560

      1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดปี 2560

 

ปี 2561

       1. ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561

      2. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์
ประจำปี 2561

 

ปี 2562

    1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์

    2. การสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ปี 2563

    1. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการต่อการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

    2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563

  

 

ปี 2564

    1. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการต่อการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.