Previous
Next
 • สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561”

  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุก

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ต

 • สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

  อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจั

 • การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

  การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน

Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

slide3

1.การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงบริการได้

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้(ต่่อ)

3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.