พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

         

 วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิิติจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

      

       

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

  พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

 • ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

slide4

1.ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

 • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

 • ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

 • ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

 • ปริมาณขยะสะสม

 • ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

 • ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 

 • จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ 

 • ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

 • ปริมาณการกำจัดขยะ(เที่ยว/วัน)

 • พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ 

 • จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ 

 • ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

 • จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ
  และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

2.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกำจัดขยะ /แปรรูปขยะ

 2.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การกำจัดขยะ/ แปรรูปขยะ (ต่อ)

3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.