พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

         

 วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิิติจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

      

       

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

  พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

 • ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

Slide2

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

2.พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

 4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
 • ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
  เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน

 • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

 • ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

6.พัฒนาการตลาด

  

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.