Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

Slide2

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

2.พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

 4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
  • ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
    เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน

  • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

  • ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

6.พัฒนาการตลาด

  

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.