Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

 

Slide1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร                      

 2.การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 

 3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

4.การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า        

5.การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

6.การพัฒนาระบบการตลาด

  • มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

  • บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.