ชุดข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 

 ประกอบด้วย  4 เรื่อง ได้แก่  ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ

ชุดข้อมูล และรายละเอียดของชุดข้อมูล (Metadata)


1. ข้าว

2. การท่องเที่ยว

3. ผู้สูงอายุ

4. ขยะ

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.