ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

tammarind                     tour

poverty                     water

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.