เนื้อหา

ตารางรายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563

สามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลตามชื่อหน่วยงานของท่าน

1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

2.สำนักงานสรรพสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

7.สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

8.สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

10.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

11.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

12.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

13.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

14.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

15.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

16.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

17.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

18.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

19.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

20.สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

21.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

22.สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

23.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

24.สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

25.สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

26.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์

27.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

28.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี

29.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

30.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

31.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

32.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

33.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

36.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

41.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

42.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

43.ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

44.ธนาคารออมสิน ภาค 6

45.ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

46.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

47.โรงพยาบาลเพชรรัตน์

48.โรงพยาบาลนครหล่ม

49.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง


รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

Fontstat62 web


จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป  นำข้อมูลสถิติไปใช้ในการกำหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ

สำหรับรายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ โดยนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน สะดวกในการนำไปใช้ โดยได้นำเสนอตามสาขาสถิติ คือ สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติเกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการค้าและราคา สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการคลัง และสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ข้อมูลสถิติที่นำเสนอได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ใต้ตารางสถิติทุกตารางเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้นหารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกมากขึ้น

                 สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงานสถิติจังหวัดไว้  ณ ที่นี้ และยินดีรับคำแนะนำ ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูลสถิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงรายงานสถิติจังหวัดฉบับต่อไป 


ดาวน์โหลดไฟล์รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2559

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561

รายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562
Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้12
เมื่อวาน104
อาทิตย์นี้234
เดือนนี้234
ทั้งหมด51558

Powered by Kubik-Rubik.de