• พัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

  พัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

 • พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559

  พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559

 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560

 • แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

  แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.