• ประชาสัมพันธ์ โครงการประจำเดือนธันวาคม 2560

    ประชาสัมพันธ์ โครงการประจำเดือนธันวาคม 2560

  • Infographic ชุดข้อมูล MIS

  • การวิเคราะห์และสรุปสถานณ์ตามชุดข้อมูล MIS

  • Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

    Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

  • Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

    Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.