ข่าวมาใหม่

 • การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

  การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

 • สำมะโนอุตสาหกรรม

  สำมะโนอุตสาหกรรม

 • Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

  Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

 • Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

  Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

 • Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

  Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.