Up

แบบฟอร์มตารางรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561

1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

2.สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

3.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

4.สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

5.สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

6.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

7.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

8.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

9.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

10.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

11.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

12.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

13.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

14.สถาบันการศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

15.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

16.มหาวอทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

17.มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

18.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

19.สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

20.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

21.สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

22.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

23.สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

24.สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

25.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์

26.สถานีอุตุนิยมวิทยา สาขาหล่มสัก

27.สถานีอุตุนิยมวิทยา สาขาวิเชียรบุรี

28.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

29.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

30.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

31.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

32.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

33.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองไผ่

34.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหล่มสัก

35.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

36.การประส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก

37.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเชียรบุรี

38.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

39.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน

40.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

41.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

42.ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

43.ธนาคารออมสิน ภาค 6

44.ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.