• การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2561

 • สถานการณ์ขยะ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560

  สถานการณ์ขยะ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560

 • สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560

  สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560

 • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561

  ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชร

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.